iddaa
  Web Sitesi Aydınlatma Metni
  21.04.2022

  ŞANS GİRİŞİM ORTAK GİRİŞİMİ

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  Şans Girişim Ortak Girişimi olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işliyor ve koruyoruz.


  Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

  Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ofisleri, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Bunun yanında şirketimize ait işbu web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman Şans Girişim, doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi vermeniz istenen yerlerde size dair kişisel bilgileri toplayabilir.


  Şans Girişim bu kişisel verileri sadece, ihtiyaç duyduğu amaçlara uygun olarak kullanır ve toplanan kişisel verilerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca korunmasını sağlar.


  Toplanan kişisel verileriniz temel olarak Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket hizmet ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, aldığınız hizmetten duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, şirketimizle ve ürünlerimizle ilgili hizmetlerin, yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, Şirket merkezlerinin bina güvenliğinin sağlanması, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; araştırma yapılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Şirket merkezlerinin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım, bakım, pazarlama ve istatistik hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek ve benzeri amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kaydedilmekte ve işlenmektedir.


  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ifası için işbirliği içinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla (teknik destek hizmeti sağlayan yazılım firmaları vb.), Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar, birlikte çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler ve/veya şirketler topluluğumuz bünyesindeki şirketler (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.


  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.


  Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:


  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


  Kişisel Verilerin Güvenliği

  Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.


  Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.


  Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıda yer alan hakları haizsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  Şirketimizin işlediği kişisel verilere ilişkin haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na www.iddaa.com adresinden ulaşabilirsiniz.


  Şirketimiz gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir.


  Veri Sorumlusu:

  Şans Girişim Ortak Girişimi

  İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi N:162/6-7 Kat:4-5 Şişli İSTANBUL adresinde mukim

  www.iddaa.com

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »

  BANKO KUPON

  Toplam Oran:
  Kuponum

  T.Oran: 0.00

  0
  Kupon Adedi
  Misli
  • Toplam Oran0.00
  • Kupon Bedeli20,00 TL
  • Maksimum Kazanç0.00 TL