iddaa
  Spor Toto Oyun Kuralları Yönetmeliği | iddaa

  MÜŞTEREK BAHİS OYUNU (SPOR TOTO) OYUN PLANI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Oyun Planının amacı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen

  spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis oyununun oynanmasına ilişkin usul ve esasları

  düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Oyun Planı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen müşterek

  bahis oyununun oynanmasına ilişkin usul ve esasları, kupon kabul ve değerlendirme işlemlerini,

  ikramiye dağıtılmasına ilişkin esasları ve oyuna ilişkin diğer tüm hususları kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Oyun Planı, 28/02/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de

  yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama

  Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Oyun Planında geçen;

  1. a) Teşkilat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,
  2. b) Müsabaka / Etkinlik: Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca

  tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal veya uluslararası futbol karşılaşmalarını,

  1. c) Kolon: İştirakçiye oyuna katılma hakkı veren her bir sütunu,

  ç) Misli: Kolon değerini artıran bir çarpanı,

  1. d) Bilet: Kuponun işleme tabi tutulmasından sonra alınan ve oynanan müsabakalara

  ilişkin sonuç tahmini ve kolonlar ile diğer hususların yer aldığı basılı kâğıdı veya sair bilişim

  ürünlerini ya da abonelerin işaretledikleri elektronik kupon karşılığında abonelere gönderilen ve

  oynanan elektronik kuponun onayı olarak saklanması gereken numarayı da ihtiva eden elektronik

  bilgiyi,

  1. e) Kupon: Üzerine müsabakaların seçildiği müşterek bahis oyununa ait basılı kâğıdı veya

  sair bilişim ürünlerini ya da müşterek bahis oyununun sanal ortam bayi alt yapısı üzerinden

  oynanabilmesi için abonelere sunulan elektronik bilgiyi,

  1. f) Oyun Programı/Program: Müşterek bahis oyununun oynanabildiği futbol müsabakalarını

  içeren programı,

  1. g) İştirakçi: Sabit, gezici veya sanal ortam bayileri aracılığı ile müşterek bahis oyununu

  oynayan kişileri,

  ğ) İkramiye: Müşterek bahis oyununda bu Oyun Planı ile talihlilere dağıtılması taahhüt

  edilen nakit değerleri,

  1. h) Bayi: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere bayilik ruhsatı

  verilen gerçek veya tüzel kişileri,

  ı) Oyun Dönemi: Teşkilat tarafından belirlenmiş müşterek bahis oyununun oynatıldığı

  dönemi,

  1. i) Müşterek Bahis: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen futbol müsabakalarına ait

  sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin,

  doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Oyun Kuralları

  Spor Toto Oyunu

  MADDE 5 – (1) Spor Toto oyunu, hafta sonu ve hafta içerisinde, yurt içinde ve yurt

  dışında oynanan müsabakalar arasından belirlenen 15 adet müsabakadan, müsabakanın nihai

  sonucuna ilişkin birinci takımın galibiyetinin (1), takımların beraberliğinin (0), ikinci takımın

  galibiyetinin (2) doğru tahmin edilmesi şeklinde oynanır.

  (2) Müsabakanın nihai sonucu, karşılaşmanın normal süresi içerisinde ortaya çıkan nihai

  sonucudur. Müsabakanın uzatma devreleri veya seri penaltı atışlarındaki sonucu dikkate alınmaz.

  Müsabakanın İptali, Tehiri

  MADDE 6 – (1) İptal edilen bir müsabaka, ilgili oyun dönemi kapanana kadar yeniden

  oynanmazsa veya müsabaka ikinci yarının başlamasından önce tehir edilmişse ve oyun dönemi

  kapanana kadar başlangıç anından itibaren veya tehir edildiği dakikadan itibaren oynanmazsa

  veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik

  yapılmışsa, o müsabakanın sonucu noter tarafından yapılacak çekilişle belirlenir.

  (2) Bir müsabaka ikinci yarıda tehir edilmişse ve oyun dönemi kapanana kadar başlangıç

  anından itibaren veya tehir edildiği dakikadan itibaren yeniden oynanmazsa, o müsabaka için tehir

  edildiği andaki sonuç geçerlidir.

  Çekiliş

  MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen müsabaka sonucu, Teşkilat

  bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından her iki takım için ayrı ayrı geriye dönük son beş

  haftadaki resmi lig müsabakası sonuçlarına göre, birinci takımın aldığı her galibiyet için 1

  numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her mağlubiyet için 2 numaralı top, ikinci

  takımın aldığı her galibiyet için 2 numaralı top, her beraberlik için 0 numaralı top ve her

  mağlubiyet için 1 numaralı top (toplam 10 adet top) içinden noter huzurunda yapılacak çekilişle

  belirlenir ve 1 numaralı top çekilirse birinci takım kazanmış sayılır, 0 numaralı top çekilirse maç

  sonucu berabere olarak kabul edilir, 2 numaralı top çekilirse de ikinci takım kazanmış sayılır.

  Tahmin Seçimi

  MADDE 8 – (1) Oyun, belirlenen 15 müsabaka içinden her müsabaka için birden fazla

  sonuç işaretlemek suretiyle sistemli ve sistemsiz olarak da oynanabilir.

  (2) Yanlış doldurulmuş ya da onaylatılmak istenmeyen bir kolon için, kolona denk gelen

  iptal kutusunu işaretlemek gerekmektedir.

  (3) Misli alanı, hem kupon bedelinin hem de kazancın katlanmasını sağlar.

  (4) Bir bilette 2.500 kolon geçilemez. Bu sayı gerekli görüldüğü takdirde Teşkilat

  tarafından değiştirilebilir.

  (5) Spor Toto oyununda kupon üzerinde yer alan 15 adet futbol müsabakası içinden

  biletinde 15, 14, 13 ve 12 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenler ikramiyeye hak

  kazanırlar.

  (6) Müşterek bahis oyununa katılım 18 yaşından büyük herkese açıktır.

  Program Akışı

  MADDE 9 – (1) Satışın Başlaması: Önceki program kapandıktan sonra başlar.

  (2) Satış İptalinin Kapanması: Bilet satışı gerçekleştikten 15 dakika sonrasına kadar iptal

  yapılabilir. Teşkilat bu sürede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

  (3) Oyunun Kapanma Saati: Oyun programında yer alan müsabakalardan, ilk başlayan

  müsabaka(lar) başlangıç zamanına kadar oyun kabul edilir. Sonrasında oynanan bahisler geçersiz

  sayılır.

  Dağıtılacak İkramiye ve İkramiye Dereceleri

  MADDE 10 – (1) Spor Toto oyununun oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil

  edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarın, 14/03/2007 tarihli ve 5602

  sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında

  Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen oranın üst sınırına tekabül eden bedeli

  derecelere pay edilerek iştirakçilere dağıtılır.

  (2) Spor Toto oyunu 15 müsabaka üzerinden oynatılacak olup, dağıtılacak ikramiye

  miktarı derecelere göre aşağıda belirtilen oranlarda dağıtılır:

  - 1. Derece: 15 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %35,

  - 2. Derece: 14 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %20,

  - 3. Derece: 13 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %20,

  - 4. Derece: 12 müsabakanın sonucunu doğru tahmin edenlere %25.

  (3) Her dereceye düşen pay, bu dereceyi doğru tahmin etmiş sütunların sayısına bölünerek

  bilet sahiplerine eşit biçimde ikramiye olarak dağıtılır. Bir kolonda sadece bilinen en üst dereceye

  ikramiye ödenir. Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ibraz edilmeyen biletlere ait

  ikramiyeler ödenmez.

  Devir

  MADDE 11 – (1) Derecelerin bilinmemesi durumunda bu derecelere ait miktar bir

  sonraki oyunun aynı derecelerine aynı ödül miktarı ile devreder. Bu işlem bu dereceleri kazanan

  bilet çıkıncaya kadar sürer.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Yürürlükten Kaldırma

  MADDE 12 – (1) 27/07/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “SPOR

  TOTO” SONUÇ TAHMİNİ OYUN PLANI SPOR TOTO 15 maç yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 13 – (1) Bu Oyun Planı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 14 – (1) Bu Oyun Planı hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.

  7513/2/1-1

  PDF olarak indirmek için tıklayınız

  Kuponum

  T.Oran: 0.00

  0
  Kupon Adedi
  Misli
  • Toplam Oran0.00
  • Kupon Bedeli20,00 TL
  • Maksimum Kazanç0.00 TL